מדיניות פרטיות – אתר Careebiz

אנו בחברת קריביז (2017) בע"מ ("החברה") מכבדים את פרטיותך, ועל כן החברה מתחייבת לנקוט במרב המאמצים על מנת להגן עליה. מטרת מדיניות הפרטיות הינה, בין היתר, להסביר את נוהלי החברה ביחס לפרטיות לקוחותיה ומשתמשי אתר האינטרנט המופעל על-ידי החברה בכתובת www.careebiz.com ("האתר"), וכיצד היא משתמשת במידע הנמסר לה מהמשתמשים או הנאסף על-ידה במהלך השימוש באתר.

סוגי מידע:

ישנם שני סוגים של מידע שהנך מוסר/ת לחברה ו/או שהחברה אוספת על המשתמשים באתר. מדיניות הפרטיות תתייחס לשני סוגים של מידע זה.

“מידע אישי” הוא מכלול הנתונים העשויים כשלעצמם, או כאשר הם מצויים זה לצד זה, לשמש לזיהויו של אדם, ובכלל זה שם פרטי ושם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני וכל פרט אישי אחר שתמסור/תמסרי לחברה ו/או החברה אוספת עלייך בעת השימוש בשירותים באתר או בכל דרך אחרת (לדוגמא, כתובת מגורים/כתובת למשלוח דואר, תמונת פרופיל, ככל אלו אכן יסופקו ו/או ייאספו כאמור).

מידע אישי יכלול בין היתר את ה-IP Address (או כתובת ה-Mac, לפי המקרה), שהמשתמש מספק באופן אוטומטי בהתאם לרשת או למכשיר בהם הוא משתמש.

המידע האישי שמסרת לחברה יישמר במאגר המידע המאובטח של החברה אשר עשוי להיות מוחזק ומנוהל עבורה גם על-ידי צד קשור (להלן: "מאגר המידע") והגישה אליו תהיה בהתאם להוראות מדיניות זו. כמו כן, מידע אודות אופן ודרך השימוש שלך באתר, לרבות, ללא הגבלה, מידע אישי העולה מתוך משובים ו/או ביקורות שהועלו על-ידך לאתר, ייאסף אף הוא באמצעות האתר וייחשב כחלק מה”מידע האישי” כאמור לעיל.

בניגוד למידע האישי, “מידע סטטיסטי” הינו מידע המכיל נתונים שונים אשר אינם מזהים ולא יכולים, כשלעצמם, להביא לידי חשיפתך ולגילוי של מקורם. מידע סטטיסטי כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמשים, ועשוי לכלול בין היתר, את אופן ודרך פעילותו של המשתמש/ת באתר, את זהות מערכת ההפעלה וסוג מערכת הדפדפן של המשתמש/ת, סוג המכשיר הנייד וגרסת המכשיר הנייד, שפת המכשיר, זרם ההקלדות (Click Stream), עצמת, צורת ואופן ההקשות וכו'. המידע הסטטיסטי הנאסף על ידנו (ובהתאם לשיקול דעת החברה ובאישורה, על ידי צדדים שלישיים) עשוי להכיל מידע על נוהגי השימוש שלך ודפוסי ההתנהגות שלך באתר, השירותים אותם ביקשת, מיקומו הגיאוגרפי של המכשיר הנייד (באמצעות טכנולוגית Geo-Location) שממנו התחברת לאתר וכדומה. המידע הסטטיסטי שנאסף על ידי האתר ובמקרים מסוימים, כאמור, על ידי צדדים שלישיים עשוי להישמר בצמוד למידע האישי אודותיך והשימוש בו הינו שונה מהשימוש אשר עושה החברה במידע האישי, והכול כפי שיפורט להלן.

למען הסר ספק, כל מידע סטטיסטי אשר קשור או מקושר למידע אישי ייחשב למידע אישי, כל עוד זיקה זו מתקיימת.

מסירת מידע ואיסוף המידע

חלק מהשירותים באתר טעונים (או שעשויים להיות טעונים בעתיד) רישום לאתר. בעת ההרשמה לאתר תתבקש/י למסור מידע אישי כגון שמך, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון; אנא הקפדתך על מסירת פרטים נכונים, מלאים ולא שגויים או מסולפים. תשומת לבך כי הנתונים הנ"ל הנם נתונים אשר מבלי לספקם לא ניתן יהיה להשלים את ההרשמה לאתר. ככל שיחולו שינויים במידע האישי אותו מסרת בעת ההרשמה לאתר, הנך מתבקש/ת לעדכן את הנתונים.

בנוסף, בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע סטטיסטי בין השאר בנוגע לנוהגיך, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך.

המידע האישי שמסרת לחברה מיוזמתך בשלב הרישום לאתר, כמו גם המשובים שיועלו לאתר על-ידך (ככל שיועלו) ותוכנם, והמידע הסטטיסטי שייאסף במסגרת שימושך באתר ישמרו כולם במאגר המידע. לידיעתך כי במהלך פנייה אל החברה, יתכן כי פניותיך לחברה תישמרנה ו/או תוקלטנה לטובת בקרה ושיפור השירות.

אינך מחויב/ת למסור מידע אישי על פי חוק. הנך מסכים/ה ומצהיר/ה בזאת שהמידע האישי שהינך מספק/ת לנו ניתן לנו מרצונך החופשי, על מנת להירשם לאתר וליהנות מהאזורים השונים בו אשר סגורים אך ורק למשתמשים רשומים, וכיוצא בכך הינך מסכים/ה כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגר מידע אשר יתכן ויירשם, בהתאם לדרישות החוק. אנו לא נאסוף עלייך מידע אישי ללא קבלת הסכמתך, אשר ניתנת, בין היתר במסגרת קבלתך את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

מטרות איסוף ושימוש במידע

החברה תשתמש במידע האישי שמסרת ו/או במידע הסטטיסטי שנאסף אצלה על ידה ו/או על ידי צדדים שלישיים, על מנת לאפשר לך להשתמש באתר וליהנות מתכנים הזמינים רק למשתמשים רשומים, כמו גם לצורך שינוי ושיפור התכנים והשירותים באתר והתאמתם לאופי המשתמשים באתר, לרבות להעדפותיך ממש, כפי שמשתקף מניתוח המידע הסטטיסטי שנאסף בחברה, לרבות לגבי הרגלי השימוש של המשתמשים.

כמו כן, החברה עשויה להשתמש במידע האישי כדי לקבל מידע כללי אודות המיקום הגיאוגרפי ממנו מחובר המשתמש/ת לאתר על מנת לאפשר להציע לו חשיפה לתכנים רלוונטיים. כמו כן, החברה תשתמש במידע האישי שמסרת, בין היתר כדי להעניק שירותי תמיכה טכנית וכן גם לצורך אימות לצורך מתן שירותי התמיכה וכניסה ו/או הרשמה לאתר בעת הצורך באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או המענה הטלפוני לפי הפרטים שמסרת בעת הרישום בקשר לשימושך באתר, ו/או לשלוח אליך מדי פעם ניוזלטרים ו/או הודעות, ובהם עדכונים על חידושים באתר והודעות ו/או פרסומות שונות, שאנו חושבים שאת/ה עשוי/ה למצוא בהם עניין (“דברי פרסומת”).

סימון ה-V בתיבה המיועדת לכך, כמו גם המשך השימוש שלך באתר כמשתמש רשום והסכמתך לכללי מדיניות זו מהווים הסכמה לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982. שים לב כי, בכפוף להוראות הדין, בכל עת תוכל לבחור לחדול מלקבל הודעות דברי פרסומת כאמור ע”י מחיקת פרטיך מרשימת הדיוור של האתר, זאת באמצעות לחיצה על קישור "הסרה" באחת מתכתובות האימייל שהגיעו אליך מהחברה או באמצעות פנייה בבקשה להסרה מרשימת התפוצה לכתובת האימייל Info@careebiz.com.

החברה תשתמש במידע הסטטיסטי שנאסף ונאגר אצלה לצרכיה הפנימיים, השיווקיים או המסחריים, לרבות על מנת לדאוג לתפעול ושיפור האתר ופיתוחו. לשם כך, עשויה החברה להסתייע בצדדים שלישיים לצורך איסוף וניתוח המידע הסטטיסטי והאנונימי כדי ללמוד על הרגלי השימוש שלך ושל יתר משתמשי האתר.

החברה תשתמש במידע שמסרת או במידע שנאסף אצלה, לכל מטרה אחרת בקשר עם אספקת השירותים, לרבות כל מטרה המפורטת במדיניות זו ו/או בסעיפים אחרים בתנאי השימוש.

כל השימוש במידע האישי והסטטיסטי המוזכר לעיל, חל גם על מסירת המידע האישי ו/או הסטטיסטי על ידי החברה לתאגידים הקשורים לחברה ובעלי השליטה בה, לרבות חברות אם, חברות בת וחברות שבשליטתן.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי והמידע הסטטיסטי שנאסף עליך באתר אלא באחד המקרים המפורטים להלן:

אם החברה ביקשה את רשותך, ואת/ה נתת את הסכמתך המפורשת לכך;

אם מסירת המידע האישי הינה לשלוחים של החברה ו/או לפועלים מטעמה, והיא במידה הנדרשת והחיונית לצורך אספקת השירותים ו/או תפעול האתר;

לתאגידים הקשורים לחברה ובעלי השליטה בה, לרבות חברות אם, חברות בת וחברות שבשליטתן.

כדי לזהות, למנוע או לטפל בבעיות אבטחה או בעיות טכניות וכן במצבים שבהם נעשה שימוש באתר על ידי מי שנחזה כי אינו מורשה להשתמש בשירותים וזאת כדי למנוע הונאות והתחזות.

על מנת למלא אחר כל דין, לרבות בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשה של בית משפט או כל ערכאה מוסמכת או רשות אחרת, המורה לחברה למסור את פרטיך או המידע האישי אודותיך לידי בית המשפט או הערכאה או הרשות האחרת או לידי צד שלישי כלשהו;

במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב את חשיפת פרטיך;

אם תבצע/י באתר פעולה אשר לדעת החברה עומדות בניגוד לדין או בניגוד לתנאי השימוש;

אם החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר או תמכור את פעילות האתר ו/או תעביר בכל דרך שהיא את האתר, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, בתמורה או שלא בתמורה, בין אם בדרך של המחאת זכויות ובין אם בדרך של מתן רישיון או רישיון-משנה – וכן במקרה שהחברה תתמזג עם גוף אחר ו/או תימכר לגוף אחר ו/או או תמזג את פעילותה ו/או את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שצד שלישי זה יהיה מחויב למלא אחר כללי תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.

החברה עשויה להעביר מידע סטטיסטי, בתמורה או שלא בתמורה, לצדדים שלישיים המצויים עמה בקשרים עסקיים או אחרים, לרבות חברות העוסקות בניתוח מידע סטטיסטי אנונימי כאמור לצורך שיפור השירותים המוצעים באתר, או לצרכים אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

עוגיות (Cookies) ואחסון מקומי

במהלך השימוש באתר, החברה ו/או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ'עוגיות' (Cookies), Flash (או טכנולוגיות אחרות דומות). טכנולוגיות אלו מבצעות איחסון מידע מסוים במכשיר הנייד ו/או במחשב של המשתמש/ת, המאפשר לחברה להפעיל מאפיינים מסוימים באתר באופן אוטומטי, ומשפרת את חווית השימוש של המשתמש/ת באתר. בין היתר, החברה נעזרת בעוגיות על מנת לאפשר הפעלה של תהליך אוטומטי של התחברות לאתר.

מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים לחסום קבלה של עוגיות, למחוק עוגיות ממכשיר המשתמש/ת ו/או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש/ת אשר יבקש/תבקש לעשות כן, או יבקש/תבקש לשנות את המאפיינים של Flash, עשוי/ה לחוות מגבלות מסוימות בחוויות השימוש המקוונת באתר.

זכות עיון במידע

החברה רשאית לאפשר לך לעיין במידע האישי אשר נצבר עליך במאגר המידע של החברה. לפני שנתיר לך לעיין ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע האישי אשר נצבר עליך, עלינו לאמת את זהותך, על פי שיקול דעתנו הבלעדי. אימות הזהות עשוי לכלול, בין היתר, שאלות על כתובת הדואר האלקטרוני שלך, קוד אימות שישלח למספר הטלפון שלך ושאלות נוספות המבוססות על השימוש שלך באתר, לרבות משובים שהעלית לאתר (להלן: “הליך הזיהוי”). לאחר שנקבל בקשה לעיון במידע, נפעל על מנת לספק לך את המידע המבוקש בתוך זמן סביר. אם מצאת כי המידע הינו שגוי או שאינו מעודכן, הינך רשאי/ת לפנות לחברה על-מנת לתקן ו/או לעדכן את המידע ו/או אם ברצונך למחוק את המידע האישי אודותיך ממאגר המידע של החברה, בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: Info@careebiz.com. לתשומת לבך כי מחיקת המידע האישי כאמור עלולה למנוע מהחברה לספק לך את השירותים ו/או המוצרים באתר, כולם או חלקם. במידה ותבקש/י מהחברה למחוק את המידע האישי לגביך, החברה שומרת לעצמה את הזכות, והנך מאשר לחברה בזאת, להפוך את המידע האישי למידע סטטיסטי, שלא יאפשר זיהוי שלך.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר המידע ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תמְחק במקרה זה (או תפעל למחוק) מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר - יוסיף להישמר על-ידי החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה החברה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בדין, כדי שיורה לחברה לפעול כאמור.

אבטחת מידע

החברה מיישמת ובאתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. לתשומת לבך כי מערכות ונהלים אלה אומנם מקטינים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למערכות המחשוב של החברה ולשרתיה, אולם הם אינם מספקים בטחון מוחלט מפני פריצה ו/או גישה לא מורשית כאמור. לאור האמור, החברה אינה מתחייבת כי שירותיה יהיו חסינים לחלוטין מפני חדירה או גישה לא מורשית למידע המאוחסן על גבי מערכות המחשוב של החברה. כמו כן, עליך לשמור על שם המשתמש/ת וסיסמת הגישה לאתר, ולהימנע מלחשוף אותם לכל אדם אחר.

לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר, וכן לתלונות על הטיפול במידע באתר, אנא פנה/י אלינו בכתובת Info@careebiz.com.

שינויים במדיניות הפרטיות

 החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות ללא מסירת הודעה מוקדמת או צורך בקבלת אישור המשתמש. על אף האמור, ככל ויבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, לרבות בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר הבית.

כללי

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק מתנאי השימוש של האתר, ועל כל נושא שאינו מוסדר במפורש בתנאי מדיניות הפרטיות יחולו הוראות תנאי השימוש.

תאריך עדכון אחרון: 28 בינואר, 2019